คำสั่งโรงเรียน

ลำดับ เลขที่คำสั่ง เรื่อง ไฟล์เอกสาร
1  1/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ Download
2  7/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Download
3  13/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและตรวจประเมินคุณภาพรถทัศนศึกษา Download
4 14/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2561 Download
5 16/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและคณะกรรมการร่วมจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประเภทค่าอาหารกลางวันของนักเรียน Download
6 19/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกำกับดูแลงบประมาณที่ใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2561 Download
7 25/2562 แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม) Download
8 26/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพันเอกสมคิด ศรีสังคม Download
9 27/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวร เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 Download
10 28/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสร้างคอมวิทยา Download
11 31/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 Download
12 35/2562 ร่วมจัดนิทรรศการโครงการโรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในงานนิทรรศการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ อำเภอสร้างคอม Download
13 36/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1, ม.2 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561 Download
14 39/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ Download
15 44/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอำลาสถาบัน และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Download
16 54/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2561 Download
17 56/2562 แต่งตั้งคณะครูไปราชการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 Download
18 57/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Download
19 58/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  Download
20 59/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของโรงเรียน Download
21 69/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและการบัญชีของโรงเรียน Download
22 70/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการ เก็บรักษาเงินของโรงเรียน Download
23 71/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-การจ่ายเงินประจำวันของโรงเรียน Download
24 72/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานพัสดุโรงเรียน Download
25 73/2562 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน Download
26 74/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรโรงเรียนสร้างคอมวิทยา พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แผนห้องเรียนวิทย์-คณิต-วิศวกรรม Download
27 75/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา Download
28 76/2562 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา Download
29 78/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวร เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 Download
30 79/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 Download
31 99/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในสถานศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 Download
32 100/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพโรงอาหาร Download
33 103/2562 แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Download
34 104/2562 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2562 Download
35 106/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ข้อมูลตรวจสอบการเงินและการบัญชีแก่หน่วยตรวจสอบภายใน Download
36 107/2562 มอบหมายงานในหน้าที่ตามโครงสร้างสายงาน ประจำปีการศึกษา 2562 Download
37 108/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 Download
38 110/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
39 112/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 Download
40 113/2562 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 Download
41 114/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหายของโรงเรียน Download
42 115/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 Download
43 116/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน Download
44 118/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการแจ้งซ่อมอาคารเรียนประกอบสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
45 119/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Download
46 ประกาศ กำหนดมาตรฐานภาระงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
47 120/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสร้างคอมวิทยา ครบรอบ 43 ปี Download
48 123/2592 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) Download
49 124/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ปีการศึกษา 2562 Download
50 126/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปีการศึกษา 2562 Download
51 130/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าถึงข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Download
52 132/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีไหว้ครู และรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 Download
53 133/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2562 Download
54 143/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลตามโครงการครูดีศรีสร้างคอม Download
55 155/2562 แต่งตั้งให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน จัดทำแบบประเมินตนเอง(SDQ) และข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 Download
56 169/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 Download
57 172/2562 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
58 175/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก Download
59  283/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเล่ม ปพ.5 ต. และเกรดในระบบ SGS ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Download
60 284/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Download
61 286/2562 ให้ลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ Download
62 287/2562 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี 2562 ของพนักงานราชการ Download
63 288/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนเป็นเวลานาน Download
64 289/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนสร้างคอมวิทยา Download
65 290/2562 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว Download
66 295/2562 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่การสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Download
67  296/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติว O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 Download
68  297/2562 แต่งตั้งครูผู้สอน ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Download
69  298/2562 มอบหมายงานในหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Download
70 308/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ประจำปีการศึกษา 2562
Download
71 309/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถ Download
72 310/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกำกับดูแลงบประมาณที่ใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2562 Download
73 331/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์ Download
74 244/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและเขตพื้นที่ดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน
ประจำปีการศึกษำ 2562
Download
75 336/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Download
76 033/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการประกวดห้องเรียน โครงการ “ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน” ประจำปีการศึกษา 2562 Download